Akredytacja 

Szkołę językową Lektor wyróżnia profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonego kształcenia. Decyzją Kuratora Oświaty nr 2/2010 z dn. 26.07.2010. uzyskaliśmy akredytację na wszystkie kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży na I, II, III i IV etapie edukacyjnym.

 

Co akredytacja oznacza dla naszych uczniów?

– jest świadectwem wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.

– jest gwarantem efektywności nauczania

– potwierdza ciągłość prowadzonego kształcenia zgodnie z programami nauczania stosowanymi w placówkach oświatowych

– daje pewność, że nauczyciel prowadzący posiada najlepsze kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie

– gwarantuje wysoką jakość programów nauczania

Kto może uzyskać akredytację?

– placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003 nr 227, poz.2247)
– placówki doskonalenia nauczycieli na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. nr 227,poz. 2248).


Jakie wymogi należy spełnić, aby uzyskać akredytację?

Aby uzyskać akredytację, placówka musi spełnić szereg określonych w ustawie warunków.

– zapewnić odpowiednią bazę dydaktyczno- lokalową

– zatrudnić wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

– stosować materiały metodyczno- dydaktyczne zgodne z przyjętymi programami nauczania

– dbać o stałą ewaluację i zapewnienie jakości prowadzonego nauczania

– opracowywać i udostępniać własne materiały dydaktyczno-metodyczne

– wdrażać programy służące podnoszeniu jakości kształcenia

– stosować i upowszechniać nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne

Jakie akty prawne regulują przyznanie akredytacji placówce?

Warunki przyznawania akredytacji zostały określone w ustawie o systemie oświaty art.68b ust.9 z dnia 7 września 1991 ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz par.16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 grudnia 2003 ( Dz. U. Nr 227, poz. 2247 )